Trắc nghiệm bài QUÁ TRÌNH NẢY MẦM CỦA HẠT THÓC

1) Một cách tương đối thời gian của quá trình nảy mầm được tính như thế nào?
a) Từ ngâm hạt thóc vào nước đến khi mầm nhú ra khỏi vỏ trấu.
b) Từ khi ngâm hạt thóc vào nước đến khi mầm thóc ra lá thật đầu tiên.
c) c) Tính từ khi ngâm hạt thóc vào nước đến khi có 4 lá và 4-5 rễ phụ, khi mà cây mạ mới có thể sống hoàn toàn tự lập.
 
2) Trong quá trình nảy mầm, mầm phôi và rễ phôi xuất hiện như thế nào?
a) Mầm phôi xuất hiện trước, sau đó là rễ phôi.
b) Rễ phôi xuất hiện trước, sau đó là mầm phôi.
c) Mầm phôi và rễ phôi xuất hiện đồng loạt.