Cây lúa có các triệu chứng bên dưới?

     
Lá lúa vàng Bụi lúa lùn Rễ trắng bình thường Chóp lá vặn xoắn hoặc rìa lá rách tưa ra Một số lá có màu vàng cam, số chồi lúa trong bụi không tăng