BS Lúa » Lá lúa » Lá lúa vàng » Bụi lúa lùn » Rễ trắng có bướu

Cây lúa có các triệu chứng bên dưới?

   
Lá lúa vàng Bụi lúa lùn Rễ trắng nhưng
có bướu