Cây lúa có các triệu chứng bên dưới?

   
Lá lúa không vàng Bụi lúa cao bình thường Hạt lúa có màu tím đỏ bao phủ hầu hết vỏ trấu